Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zawodowcyradom.pl Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wygląd: Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Serwis może być używany na różnych platformach sprzętowych (PC, PDA, Pocket PC) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki internetowe).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2022-02-17

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności w Gminie Miasta Radomia
W Urzędzie Miejskim w Radomiu na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia nr 2867/2021 z dnia 1 października 2021 powołany został Zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno–komunikacyjnej w następującym składzie:

1) Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności – Pani  Dorota Banaszkiewicz
2) Z-ca Przewodniczącego – Pan Jan Gniadek
3) Członek Zespołu – Pan Rafał Kościuk
4) Członek Zespołu – Pan Karol Mostowski.

Do zadań Koordynatora ds. dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:
1) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów Urzędu w zakresie zapewnienia ich dostępności;
2) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Radomiu;
3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Radomiu, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
4) monitorowanie działalności podejmowanej przez Urząd Miejski w Radomiu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:
Dorota Banaszkiewicz tel. (48) 36 20 786, adres do korespondencji: ul: Moniuszki 9, 26-600 Radom

e-mail: dostepnosc@umradom.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Marcin Kucharski,  m.kucharski@umradom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (48) 36 20 358. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt e-mail: bom@umradom.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30
Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Kilińskiego.
Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1,2,3.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
Przed budynkiem wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt: e-mail: bom@umradom.pl

2. Budynek: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Żeromskiego 53
Do budynku prowadzą 3 wejścia: od ul. Żeromskiego, oraz od ul. Staszica i ul. Niedziałkowskiego.
Do wejść od ul. Staszica i Żeromskiego prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków znajdujące się przy schodach.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest platforma przyschodowa. Znajduje się przy sali koncertowej od strony ul. Żeromskiego.
W budynku jest winda. Znajduje się w części od ul. Staszica.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach 1,2,3.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego  po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt: e-mail:bom@umradom.pl

3. Budynek: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Moniuszki 9
Do budynku prowadzą 4 wejścia: od ul. Moniuszki oraz od ul. Sienkiewicza.
Przy wejściu od ul. Sienkiewicza znajduje się winda. Do wejść od strony ul. Moniuszki prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda. Znajduje się od ul. Sienkiewicza.
W budynku jest platforma przyschodowa. Znajduje się na 1 piętrze.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1, 2.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę  w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt:  e-mail: bom@umradom.pl

4. Budynek: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Rynek 1
Do budynku prowadzą 3 wejścia: od ul. Rynek oraz od ul. Wolność.
Do wejść prowadzą schody oraz podjazd dla wózków od strony Rynku.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
W budynku nie ma platformy przyschodowej.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze oraz 1 piętrze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym  umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt: e-mail: bom@umradom.pl

5. Budynek: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Traugutta 31/33
Do budynku prowadzi  1  wejście.
Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy (parter).
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.
Dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

6. Budynek: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Reja 5
Do budynku prowadzą 2 wejścia.
W budynku dostępna jest winda z poziomu chodnika.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na  1 piętrze.
Toalety znajdują się na każdej kondygnacji (nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych).
W otoczeniu budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.