FAQ

Kształcenie zawodowe jest pojęciem szerokim. Jego celem jest przygotowanie ucznia do pracy w wyuczonym zawodzie. Z kolei kształcenie dualne to efektywny model kształcenia zawodowego, w którym uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną w szkole, a naukę praktyczną odbywa bezpośrednio w firmie, w rzeczywistych warunkach pracy.

Kształcenie dualne gruntownie przygotowuje ucznia do wejścia na rynek pracy. Pracodawca przyjmujący uczniów na praktyczną naukę zawodu ma możliwość kształtowania programu i dostosowania go do potrzeb rynku. Uczniowie, dzięki tej formie kształcenia, nie tylko nabywają umiejętności, ale również zdobywają cenne doświadczenie, które jest pożądane przez przedsiębiorców z danych branż.

Nie, uczeń nie jest w żaden sposób zobowiązany do podjęcia pracy w danej firmie. Co więcej, ma wybór, może związać się z pracodawcą, którego już zna, wybrać inną firmę lub kontynuować naukę w szkole wyższego szczebla.

Tak, uczniowie, pod opieką doświadczonego instruktora, poznają najnowsze technologie i pracę przy użyciu wszelkich dostępnych w danym zakładzie maszyn i urządzeń.

Nie, praca zmianowa jest niedopuszczalna. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wyznaczonych porach.

Lista firm będzie się zmieniać, ponieważ kolejne przedsiębiorstwa i branże planują dołączyć do programu kształcenia dualnego obejmując wszystkie radomskie szkoły zawodowe.

Uczniowie przydzielani są do firm, których siedziby znajdują się możliwie najbliżej ich miejsca zamieszkania.

Nie, umowa zawierana jest pomiędzy szkołą a zakładem pracy.

Nie, odzież, obuwie robocze i środki higieny osobistej zapewnia uczniowi firma, w której odbywa się praktyczna nauka zawodu.