Finał konkursu Erasmus+ WeRskills

Ośmiu finalistów ogólnopolskiego konkursu umiejętności zawodowych Systemy Suchej Zabudowy Radom 2021 już za niespełna tydzień będzie rywalizować o tytuł Najlepszego z Najlepszych. Finał odbędzie się w dniach 21 oraz 22 października w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu Erasmus+ pt. WeRskills – platforma informacyjno-konsultacyjna wspierająca proces pozyskiwania talentów do udziału w konkursach umiejętności zawodowych na poziomie krajowym i europejskim, koordynowanego przez Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji przy współpracy Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości. Przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/

Radom w międzynarodowym programie edukacyjnym P-TECH

Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu dołączył do międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH, uruchomionego w Polsce w 2019 roku z inicjatywy IBM. Porozumienie dotyczące współpracy podpisali partnerzy programu, przedstawiciele władz Radomia, Instytutu Badań Edukacyjnych, oraz koalicji lokalnych firm:

  • Artex IT,
  • Humansoft,
  • IMD Pawelec Marcin,
  • Masterdev,
  • MRSolutions,
  • Radwag Wagi Elektroniczne.

W ramach programu, radomscy uczniowie po pięciu latach nauki będą mieli możliwość uzyskania poszukiwanej na rynku kwalifikacji z zakresu programowania. Polska edycja programu P-TECH odbywa się przy wsparciu premiera Mateusza Morawieckiego. Głównym celem P-TECH jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach STEM niezależnie od branży, adekwatnie do potrzeb rynku pracy XXI wieku. Program P-TECH jako wielostronna inicjatywa edukacyjna zapewnia młodym ludziom wsparcie w rozwoju umiejętności naukowych, technicznych, pracowniczych i zawodowych. To przykład najlepszego wykorzystania wielostronnego partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach którego uczniowie szkół technicznych i ogólnokształcących mogą się rozwijać również w środowisku zawodowym.

W ramach P-TECH uczniowie będą, między innymi, śledzić codzienną pracę swojego mentora (tzw. job shadowing), poznając od wewnątrz rzeczywiste środowisko biznesowe czy też uczestnicząc w wykładach i stażach zawodowych. P-TECH nie wymaga wprowadzania zmian do podstawy programowej. Firmy i instytucje partnerskie we współpracy z kadrą dydaktyczną szkoły dostarczają dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do już istniejących przedmiotów i zajęć, by wyposażyć uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy.Uczniowie uczestniczący w programie P-TECH, po zdaniu matury otrzymają świadectwo dojrzałości, które jest na IV poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz dodatkowo po spełnieniu wymagań określonych dla kwalifikacji Technik Programista, uzyskają certyfikat potwierdzający posiadanie tej kwalifikacji, która jest na poziomie 5 PRK.

W Radomiu mocno postawiliśmy na rozwój szkolnictwa zawodowego i współpracę szkół z radomskimi firmami. System kształcenia dualnego w Radomiu daje znakomite rezultaty. Nasi absolwenci są zaznajomieni ze specyfiką poszczególnych stanowisk i przygotowani do podjęcia pracy. Dziś robimy kolejny ważny krok. Absolwenci „elektronika” nie tylko będą zdobywali wiedzę w szkole, ale również będą mieli kontakt z bardzo dobrymi firmami, które tę wiedzę wykorzystują w swojej codziennej pracy – mówił, podpisując porozumienie, wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

Zespół Szkół Elektronicznych już jest liderem jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe w naszym mieście. To też jedna z najlepszych szkół w Polsce. Teraz kierujemy do młodzieży dodatkową ofertę. Jestem przekonana, że zdobyte kompetencje, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami to jest coś, co da absolwentom przewagę na rynku pracy i zatrzyma radomską młodzież w naszym mieście, w radomskich firmach – podkreśliła wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

Ideą Dnia Edukacji Narodowej, w którym podpisaliśmy porozumienie w ramach międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH, jest podkreślenie wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji. Zaangażowanie wszystkich partnerów, w tym kadr Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu umożliwia uczniom, przyszłym absolwentom, lepszy start w dorosłość. Jesteśmy przekonani, że połączenie edukacji zawodowej z praktyką zapewnia łatwiejsze wejście na rynek pracy oraz szybszą adaptację do zmieniających się warunków w obszarze życia zawodowego. Absolwenci, którzy po ukończeniu szkoły wejdą na rynek pracy z potwierdzonymi kwalifikacjami z zakresu programowania, co umożliwia Zintegrowany System Kwalifikacji, wdrażany przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, będą mieli szansę na atrakcyjne zatrudnienie w obszarze pożądanym przez firmy z branży IT – podsumowuje Robert T. Ptaszek, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

Podjęliśmy decyzję o dołączeniu do Programu P-TECH i wzięciu odpowiedzialności za szkolenie przyszłych specjalistów w branży IT, ponieważ dzięki temu mamy bezpośredni wpływ na przygotowanie ich do pracy w naszych firmach.Jedną z zalet udziału w programie jest możliwość zapoznania młodzieży z charakterystyką zawodu i regułami pracy w zespole, a nauka w rzeczywistych warunkach pracy jest dla nich bardzo cennym doświadczeniem.Zdajemy sobie sprawę, że pozyskanie już wykwalifikowanego pracownika z wymaganymi przez rynek pracy kompetencjami jest dzisiaj bardzo trudne, dlatego program, w którym zdecydowaliśmy się uczestniczyć jest szansą na wykształcenie specjalistów z umiejętnościami, które już są albo wkrótce będą przez naszą branżę poszukiwane.Jednocześnie liczymy na to, że uda się nam przekonać młodych ludzi do związania kariery zawodowej z naszymi firmami – podkreślają przedstawiciele firm biorących udział w programie.

Zespół Szkół Elektronicznych jest siódmą szkołą w Polsce, w której będą prowadzone zajęcia w ramach P-TECH.

W przystąpieniu do programu P-TECH pokładam wielkie nadzieje na zacieśnienie współpracy z przedstawicielami przemysłu – w tym przypadku z firmami o profilu informatycznym. Głęboko wierzę, że dzięki partnerom branżowym uczniowie zdobędą dodatkowe kwalifikacje, wynikające bezpośrednio z potrzeb radomskiego rynku pracy zorientowanego na zawód programisty. W ramach projektów uczniowie będą uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez przedstawicieli partnerów branżowych, w dniach otwartych zaprzyjaźnionych firm oraz będą mieli możliwość odbycia praktyki zawodowej. Istotnym elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę jest wykorzystanie job shadowing i mentoringu jako form wymiany doświadczeń na płaszczyźnie uczeń – mentor – mówi Konrad Witkowski, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte.

Jestem przekonana, że wspólnie z naszymi partnerami w Radomiu stworzymy środowisko edukacyjne, dające młodym uczniom możliwości zdobycia poszukiwanych na rynku kompetencji technicznych. Cieszymy się widząc tak duże zaangażowanie w uruchomienie programu P-TECH ze strony lokalnego biznesu, władz samorządowych i ośrodków akademickich w Radomiu, miejscu z ogromnym potencjałem talentów – mówi Jolanta Jaworska, dyrektor ds. Publicznych i Regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie.

P-TECH został współtworzony przez IBM w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza szkoła przystąpiła do programu w 2011 roku na Brooklynie w ramach współpracy pomiędzy Departamentem Edukacji Miasta Nowy Jork, The City University w Nowym Jorku i IBM. Od tego czasu P-TECH został wdrożony w setkach szkół w kilkudziesięciu krajach. Dziś program skupia setki firm partnerskich i uniwersytetów. W Polsce IBM jest również Partnerem Branżowym wielu z tych inicjatyw.